Algemene Voorwaarden

Francoisevangerwen.nl | Psychologie praktijk Tilburg

Door gebruik te maken van de site www.francoisevangerwen.nl ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op online Programma ́s / aanbod en producten op francoisevangerwen.nl

Artikel 1 Inleidende bepaling

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis : Françoise van Gerwen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 17255166, op adres Selenakker 30, 5047 TP Tilburg onder handelsnaam Françoise van Gerwen | Psychologie Praktijk Tilburg.

Online programma’s/ aanbod/product /trainingsovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een online programma of product van Françoise van Gerwen.

Hierdoor verbindt Françoise van Gerwen zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Françoise van Gerwen aangeboden en door haar gemaakt online programma of product.

Participant: de partij met wie Françoise van Gerwen een online programma/aanbod of product/ overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Françoise van Gerwen. De participant, die een online programma/aanbod/product ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij/ zij aanmeldt. Bij het aanmelding van/door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling

De betaling geschiedt voordat een online programma/aanbod/product geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen door Françoise van Gerwen

Françoise van Gerwen heeft het recht een online programma/aanbod/product op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van een online programma/aanbod/product bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Françoise van Gerwen zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het aanbod.
Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Françoise van Gerwen aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.

Indien de oorzaak van de wijziging aan Françoise van Gerwen kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Françoise van Gerwen.
Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Françoise van Gerwen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens een online programma/aanbod/product.
Als een online programma/aanbod/product niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Françoise van Gerwen. Eventuele schade wordt door Françoise van Gerwen vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Françoise van Gerwen is toe te rekenen noch aan de persoon/ organisatie van wiens hulp/ medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:

– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en/ of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop/cursus is betrokken.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die een online programma/aanbod/product /organisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.

Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien een online programma/aanbod/product niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Françoise van Gerwen zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Françoise van Gerwen aansprakelijk is voor derving van genot i.z. online programma/aanbod/product, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal het betreffende inschrijfgeld van een online programma/aanbod/product

Artikel 6 Verplichtingen van de participant

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een online programma’s/ aanbod/product daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Françoise van Gerwen van een online programma/aanbod/product worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7 Annulering

Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn. Voor die tijd is het mogelijk om binnen 7 dagen kosteloos te annuleren. Na deze 7 dagen kan er niet meer geannuleerd worden.

Artikel 8 Klachtenbehandeling

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Françoise van Gerwen, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 14 dagen na een online programma/aanbod/product schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Françoise van Gerwen via top@FrancoisevanGerwen.nl
Daarop volgt binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 9: Duur van de online training

Na een half jaar (gerekend vanaf aanschaf van een online programma) vervalt het recht op persoonlijke feedback daarop. Als er na een jaar na aanschaf van een online programma nog niet gestart is met de training, vervalt de toegang tot de online training.

Programma's zijn onbeperkt toegankelijk voor de duur van het bestaan van de site of actieve inschrijving.